کانون کار آفرینان

-   شناسائی منابع و ظرفیت های محلی در جهت تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان

-   برنامه ریزی های لازم جهت حمایت از کار آفرینان

-   برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه های آموزشی

-   اجرای برنامه های ابتکاری و خلاقانه

-   اجرای برنامه های ابلاغی
-  
معرفی کار آفرین برتر محلی و اطلاع رسانی و اجرای برنامه های مناسبتی از وظایف اختصاصی این کانون می باشد